Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
МГНАЭМҮСУЗҮИТМХМ албан тушаалын тодорхойлолт

МГНАЭМҮСУЗҮИТМХМ албан тушаалын тодорхойлолт

http://mofa.go.gov.mn/uploads/files/1/Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, малын үржил селекци, удам зүйн үнэлгээ, итгэмжлэл, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн..pdf