Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
МБМБТУХАХМ албан тушаалын тодорхойлолт

МБМБТУХАХМ албан тушаалын тодорхойлолт

http://mofa.go.gov.mn/uploads/files/1/Малчдын болон малын бэлчээр тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.pdf