Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
ХНССТМХМ албан тушаалын тодорхойлолт

ХНССТМХМ албан тушаалын тодорхойлолт

http://mofa.go.gov.mn/uploads/files/1/Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн.pdf