Шинэ мэдээлэл хэрэгтэй байна 888
Бруцеллёзын  вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай

Бруцеллёзын вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай

Вакцинжуулалт