Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэхэд шаардагдах материал

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэхэд шаардагдах материал

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэхэд

шаардагдах материал

(Аж ахуйн нэгж)

 1. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэх тухай хүсэлтээ ХХААХҮЯ-ны ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХОРШООНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР гэж хаяглан албан бичгээр ирүүлэх ба доорх зүйлсийг тусгасан байх. Үүнд:
 • Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны чиглэл
 • Тодорхойлолтын зориулалт
 • Байгууллагын албан ёсны хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг
 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 2. Ажиллагчдыг нийгмийн даатгалд хамруулсан тухай тодорхойлолт. Дараах баримт бичгийн аль нэгийг хүчин төгөлдөрт тооцно. Үүнд:
 • Харъяа дүүрэг/сумын Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт (даатгуулагчийн тоог тусгах)
 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт /цахимаар эсвэл ТҮЦ машинаас авсан тодорхойлолт/
 1. Өмнөх жилийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан /ммм.е-1ах.тп, маягт ТТ-02/
 2. Өмнөх жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан /ммм.е-Ьа1апсе.то1:.доу.тп/
 3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагаа /ТҮЦ машины лавлагаа эсвэл УБЕГ-аас авсан лавлагаа/
 4. Тус компанид 20 болон түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг өөр компани байдаг бол тэдгээр компаниудын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт, өмнөх жилийн санхүүгийн болон татварын баталгаажсан тайлангийн хуулбарыг хавсаргах

Утас: 51-262913

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч ИРГЭН-ээр бүртгүүлэхэд
шаардлагатай материалын жагсаалт

 1. Хүсэлт /маягтын дагуу бөглөх/
 2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /иргэний үнэмлэхийн хаяг дээрээ оршин суудаггүй бол шилжилт хөдөлгөөн хийснийг тэмдэглэсэн нарийн хуудсыг хамт хуулбарлах эсвэл ТҮЦ машины лавлагаа/
 3. Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдыг нийгмийн даатгалд хамруулсан тухай нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт/НД-ын дэвтрийн хуулбар эсвэл ТҮЦ машины лавлагаа/;
 4. Харъяа татварын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн жилийн татвар тодорхойлох хуудас буюу татварын цэнхэр дэвтэр түүний хуулбар

ИРГЭНД өмнө нь татвараас олгож байсан гэрчилгээг олгохгүй, аж ахуйн нэгжүүдтэй адил ТОДОРХОЙЛОЛТ олгохоор болсон. Учир нь зарим аймгуудад гэрчилгээ байхгүй, гэрчилгээ нь үнэт цаас учраас 5000 төгрөгийн хураамж авах ёстой зэрэг асуудлууд гараад байна.

51-262913

 

 

 
   

 

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛД
БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭНИЙ ХҮСЭЛТ

 1. Хүсэлт гаргасан огноо:                                  .____ .______ .

өргөдөл гаргагч бөглөнө

 1. Регистрийн дугаар:                                                   .______ ._____ .

өргөдөл гаргагч бөглөнө

 1. Ургийн овог:...............................................
 2. Эцэг /эхийн/ нэр:........................................ Нэр:.............................................

өргөдөл гаргагч бөглөнө

 1. Иргэний оршин суугаа хаяг: (иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн хаягаар байна.)
 1. Аймаг, дүүрэг................................
 2. Сум, хороо......................................
 3. Баг, гудамжны нэр, хороолол:......................................
 4. Гудамж, байшин:............................................................
 5. Хашаа, хаалга:...............................................................
 6. Шуудангийн хайрцаг:.....................................................
 7. Цахим хаяг:....................................................................
 8. Холбоо барих утас:........................................................
 1. Эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрөл: /аль тохирох нүдэнд V тэмдэглэгээ хийнэ/

Үйлдвэр ( )                    Үйлчилгээ ( )                 Худалдаа ( )

 1. Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл :

Үндсэн үйл ажиллагаа:        1...............................................................................

2..............................................................................

Туслах үйл ажиллагаа        1...............................................................................

2..............................................................................

 1. Нийт ажиллагсдын тоо:
 1. Контракт байгуулсан иргэний тоо.........
 2. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан иргэний тоо............
 1. Жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ: /аль тохирох нүдэнд V тэмдэглэгээ хийнэ/

0-10 сая төг                              _

10-250 сая төг                          _

250-1000 сая төг                      _

1000-1500 сая төг

Үнэн зөв бөглөсөн:      Овог нэр

......... он...... сар.......... өдөр

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль:

6.5.Хувиараа эрхлэх аж ахуйг гэр бүлээрээ, эсхүл хоёр буюу түүнээс дээш тооны иргэн хамтран эрхэлдэг бол бүртгүүлэх хүсэлтийг хамтран гаргах бөгөөд энэ хуулийн 6.2.1, 6.3.1-д заасан мэдээ, баримтыг иргэн тус бүрээр гаргаж ирүүлнэ.

 1. хүсэлт гаргагч иргэний овог, нэр, оршин суугаа газрын хаяг;
 1. иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

6.6.Энэ хуулийн 5.1-д заасан шаардлагыг хангасан гэж үзвэл жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгэнэ.

Татах холбоос:

http://smefund.gov.mn/upload/file/%D0%96%D0%94%D2%AE%20%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf