Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
ГТҮТТАХМ албан тушаалын тодорхойлолт

ГТҮТТАХМ албан тушаалын тодорхойлолт

http://mofa.go.gov.mn/uploads/files/1/Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.pdf